dr Andrzej Marjański

 

 Andrzej Marjański 

Doktor nauk o zarządzaniu, rozprawa doktorska „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”.  Promotorem był prof. dr. hab. Łukasz Sułkowski, recenzentami prof. dr hab. Ber Haus i prof. dr hab. Bogdan Piasecki.

Prodziekan Wydziału Zarządzania oraz kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi.

Jego zainteresowania naukowe i aktywność w charakterze eksperta koncentrują się na problematyce przedsiębiorstw rodzinnych, strategii rozwoju, przedsiębiorczości oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych oraz jako ekspert w komisjach oceny projektów gospodarczych. Zajmuje się również problematyką bezpieczeństwa narodowego szczególnie w zakresie zarządzania kryzysowego i ratownictwa.

Przewodniczy od 2011 roku Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne, której organizatorem jest Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych SAN w Łodzi. Był koordynatorem naukowym w projekcie badawczym Pentora dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczącym Rady Programowej i ekspertem Projektu Szkoleniowo-Doradczego Firmy Rodzinne PARP-IFR. Realizował międzynarodowy cykl: „Business Transfer Programme” dla firm rodzinnych przechodzących proces sukcesji. Ekspert w projekcie „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych”. Doradza przedsiębiorstwom rodzinnym w zakresie wdrażania strategii rozwoju i przeprowadzenia sukcesji. Uczestniczy w pracach zespołu „Forum Organizacji Firm Rodzinnych” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.    

Członek IFERA - International Family Enterprise Research Academy, International Atlantic Economic Society (USA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki (2013-2015) i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Jest autorem, współautorem oraz redaktorem ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu, sukcesji i strategii rozwoju w biznesach rodzinnych oraz zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym książki „Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń” (Poltext, 2009,2011). Jego dorobek obejmuje również szereg publikacji związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Pełni funkcję redaktora tematycznego w periodykach „Przedsiębiorczości i Zarządzanie”, „Journal of Intercultural Management”, oraz „International  Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability” (Indonezja). Pełni funkcję recenzenta w kilku, polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych kilku konferencji.

Jest dyplomowanym mistrzem stolarskim. Wspólnie z żoną Krystyną prowadzi przedsiębiorstwo rodzinne „Dremar” w Jeżowie k. Łodzi, założone przez Ojca w 1973 roku, zajmujące się produkcją nowoczesnej stolarki drewnianej.  Jest strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Jest również wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach. Uprawia także strzelectwo w Łódzkim Towarzystwie Strzeleckim Bractwo Kurkowe.    

Doctor of management sciences, PhD thesis "Strategies of small and medium sized family enterprises in Poland".

Deputy Dean of the Faculty of Management, head of the Department of Entrepreneurship and Family Businesses at the University of Social Sciences in Łódź.

His scientific interests and activity as an expert concentrate on the issues of family enterprises, development strategies, entrepreneurship and management of small and medium-sized enterprises. He participated in several research projects and worked as an expert in the committees for evaluation of economic projects. His expertise includes also the issues of national security, especially in the field of rescue and crisis management.

Since 2011, he has been chairing the Family Businesses scientific conference, organized by the Entrepreneurship and Family Businesses Institute of the University of Social Sciences in Łódź. He was the scientific coordinator in the Pentor research project for the Polish Agency for Enterprise Development and the vice-chairman of the Program Council and an expert in the PARP-IFR Family Business Training and Consulting Project. He implemented the international cycle "Business Transfer Programme" for family businesses undergoing the process of succession. Expert in the project "Succession Guide in Family Companies". He advises family businesses in the implementation of development strategies and succession. He participates in the work of the "Forum of Organizations of Family Businesses" of the Polish Agency for Enterprise Development.

Member of IFERA - International Family Enterprise Research Academy, International Atlantic Economic Society (USA), Polish Economic Society, National Entrepreneurship Council at the Ministry of Economy (2013-2015) and the Family Business Initiative Association.

The author, co-author and editor of over 100 publications on management, succession and development strategy in family businesses and management of small and medium-sized enterprises, including the book "Family businesses - how to achieve success in the relay of generations" (Poltext, 2009,2011). His achievements include also a number of publications related to security and crisis management.

He is the content editor in the periodicals 'Entrepreneurship and Management', 'Journal of Intercultural Management', and 'International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability' (Indonesia). He is a reviewer in several Polish and foreign scientific journals. He participates in the works of scientific committees of several conferences.

He is a certified carpentry master. Together with his wife Krystyna, he runs a family business "Dremar" in Jeżów near Łódź, founded by the Father in 1973, dealing in the production of modern woodwork. He is a firefighter of the Volunteer Fire Brigade in Jeżów, where he is the vice-president. He is also the vice president of the board of the Poviat Branch of the Association of Volunteer Fire Brigades in Brzeziny. He also practices shooting at the Strzelce Brotherhood Society in Łódź.

 

 

 


san.edu.pl
| lodz.spoleczna.pl | pao.pl