dr Andrzej Marjański

 

Pełen opis mojego dorobku naukowego znajduje się na portalu Polskiej Bibliografii Naukowej www.pbn.nauka.gov.pl

Poniżej zamieszczam wybrane pozycje do pobrania. 

A full description of my scientific achievements can be found on the Polish Scientific Bibliography website at www.pbn.nauka.gov.pl
Below I place selected items for download.

 

2019

J. Jeżak, K. Safin, A. Marjański,  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, w: K .Safin, I. Koładkiewicz (red.nauk.), Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania, Poltext, Warszawa 2019, ss. 165-186, ISBN 978-83-7561-863-1.

2018

Ł. Sułkowski, A. Marjański, J. Sułkowska (2018), Entrepreneurship of Family Business in the European Union, w: A.M. Dima (red.), Doing Business in Europe. Economic Integration Processes, Policies and the Business Environment, Springer, Cham, s. 255-270, ISBN 978-3-319-72238-2,  ISBN 978-3-319-72239-9 (eBook) Pobierz 

A. Marjański, K. Staniszewska, J. Marjańska-Potakowska (2018),  Zrozumienie specyfiki małych przedsiębiorstw rodzinnych jako źródło synergii w relacjach z administracją publiczną,  „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 7,cz.1, ss. 275-287, ISSN 2543-8190. Pobierz 

Ł.Sułkowski, A.Marjański  (2018),  Duo-ethongraphy as the Qualitative Ingruiry in Small Family Business Research , "Management" Vol.22 No.2, ss. 95-109,  ISSN 1429-9321,  DOI: 10.2478/manment-2018-0025. Pobierz 

M.Kopczewski, Z.Ciekanowski, A. Marjański (2018), Edukacja podstawą ochrony dzieci w cyberprzestrzeni, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 1, cz.3, SAN, Łódź, ss. 95-108, ISSN 2543-8190. Pobierz 

 Z.Ciekanowski, M. Kopczewski, A. Marjański (2018), Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni w świetle badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 1,cz.3, SAN, Łódź 2018, ss. 109-125, ISSN 2543-8190. Pobierz 

J.Nowicka, A.Marjański (2018), Menedżer jako przedstawiciel elity zasobów ludzkich organizacji, w: МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ,  ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  Moskawa 2018,  ss.  368- 373,ISBN 978-5-93441-674-5. Pobierz 

M.Kopczewski, Z.Ciekanowski, M. Płucienniczak, A.Marjański (2018),  Przemoc i agresja w szkole - uwarunkowania, profilatktyka i zwalczanie (cz.1), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIX, Zeszt 8, Część II, ss.369-384,  ISSN 2543-8190. Pobierz 

Z. Ciekanowski, M. Kopczewski, A.Marjański, M. Płucienniczak (2018), Przemoc o agresja w szkole - bezpieczeństwo z polskiej szkole na podstawie badań (cz.II), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIX, Zeszyt 8, Część II, ss. 385-400, ISSN 2543-8190. Pobierz      

A. Marjański, A. Chrząszcz, Z. Ciekanowski, Wykorzystanie motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi „Przedsiębiorczość  Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 11,cz.II, SAN, Łódź 2018, ss. 9-22, ISSN 2543-8190. Pobierz 

 M. Kopczewski, Z. Ciekanowski, A. Marjański, Planowanie i organizacja działań w sytuacjach kryzysowych, w : J. Nowicka. S. Krysiński, K. Rejman (red. nauk.), Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,  Jarosław 2018, ss. 215-230, ISBN 978-83-65823-24-3. Pobierz 

 A. Marjański, Orientacja strategiczna w procesie rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, „Przegląd Organizacji”, 11/2018, s. 36-42, ISNN 0137-7221, ISNN 2545-2622 (online).   

 A. Marjański, Ł. Sułkowski, Wpływ rodzinności na kształtowanie się strategii przedsiębiorstw rodzinnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018 nr 538,s. 216-224, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041. Pobierz 

2017

A.Marjański, K. Staniszewska (2017), Kapitał społeczny rodziny jako źródło stymulacji tworzenia i rozowju małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVIII, z.6, cz. II, ss. 81-96. Pobierz  

A.Marjański (2017), Rodzina jako źródło przedsiębiorczości rodzinnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVIII, zeszyt 12. cz.1, ss.197-209. Pobierz   

A. Marjański, J. Starczewski, Z. Ciekanowski (2017), Planowanie i organizacja działań przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, "Przedsiębiorczosć i Zarządzanie", t. XVIII, z.5. cz. 3, ss. 291-131.  Pobierz    

A. Marjański (2017), Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności, w: M. Kopczewski, D. Sienkiewicz (red. nauk.), Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. - Bezpieczeństwo wczoraj i dziś, Centrium Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin, s.131-147. Pobierz   

A. Marjański (2017),  Grupy przedsiębiorstw rodzinnych - orientacja sieciowa w strategiach rozowju, w: R.Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, K. Żmija (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s.41-50. Pobierz        

Z. Ciekanowski, A.Marjański (2017), Uwarunkowania zarządzania kryzysowego na poziomie podstaowym, "Współczesne Problemy Zarządzania", nr 10, s.103-122, ISSN 2300-5175 Pobierz 

 

2016

A. Marjański, K. Staniszewska, J. Marjańska, N. Nowak (2016), Ochotnicze Straże Pożarne w systemie zarządzania kryzysowego Polski, "Przedsiębiorczość i      Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 5,cz.III, SAN, Łódź, ss. 315-336, ISSN:1733-2486. Pobierz 

A. Marjański, W. Zawisza, J. Ropega (2016), Organizacyjne aspekty funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 5,cz.II, SAN, Łódź, ss. 149- 166, ISSN:1733-2486. Pobierz  

A. Marjański, W. Zawisza, J. Ropega  (2016), Zespoły zarządzania kryzysowego – organizacja i zadania w systemie zarządzania kryzysowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 5,cz.II, SAN, ss. 167- 182, ISSN:1733-2486. Pobierz 

A. Marjański (2016), Determinanty przedsiębiorczości rodzinnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 6,cz.I, SAN, Łódź, ss. 77- 94, ISSN:1733-2486. Pobierz  

A. Marjański (2016), Strategie małych firm rodzinnych – specyfika i uwarunkowania, w: J. Klimek, B. Żelazko (red. nauk.), Zarządzanie firmą rodzinną - wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa, ss. 63-74, ISBN 978-83-8030-041-5.  Pobierz 

2015

Ł. Sułkowski, A.Marjański, Polish small and medium-sized family businesses - trajcetories of success, Management & Gouvernance , vol. 13/2015.

A.Marjański, Uwarunkowania strategii rozowju przedsiębiorstw rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, Tom XVI, Zeszyt 7, Cz.1, 
3. A. Marjański, Family Business Facing Challenges of Contemporary Economy, w: M.R. Contreras Loera, A. Marjański (red.), The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues form Local Perspective, Universidad de Occidente, Sinaloa Mexico 2015, ss. 41-48, ISBN: 978-607-7834-38-0 (printed version) ,978-607-7834-37-3 (digital version),       

2014

Ł.Sułkowski, A.Marjański, Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych, "Problemy Zarządzania", 2014 ,vol. 12, nr 3(47): 222-235.   
 
A.Marjański, Uwarunkowania wdrażania innowacji w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersyteu Szczecińskiego 2014, nr 796, 91-106.  Pobierz  
 
Ł.Sułkowski. A.Marjański, Metodyka badań firm rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, tom XV, Cz.1, ss.11-25  Pobierz 

2013

A.Marjański, Succession in family business- main chalenges and barriers, in: M.R. Contreras Loera, Ł. Sułkowski. A.Marjański (ed.) Development of small and medium sized enterprises - an internaltiona perspective, SAN & Udeo, Łódź 2013, pp.83-92.      

2009

A.Marjański (2009), Wykorzystanie strategii  niszy rynkowej jako metoda wzrostu konkurencyjności małych przedsiębiorstw, w:  S.Lachiewicz, m.matejun (red.), Konkurencyjność jako determinata rozowju przedsiębiorstwa, Politechnika Łodzka, s. 213-217. Pobierz 

2006

Rozprawa doktorska "Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce" - pobierz 

 


san.edu.pl
| lodz.spoleczna.pl | pao.pl